Neuropsykiatrisk utredning vuxen

När kan en utredning vara hjälpsamt?

Inför en psykologisk utredning genomförs inledningsvis ett konsultationssamtal där du gärna får ta med anhörig. Här kartlägger vi tillsammans vilka svårigheter du har och om en utredning är den bästa vägen framåt. Om vi rekommenderar dig att göra en utredning går vi igenom alla steg i en hel utredning och bokar då in flera djupgående intervjuer, psykologiska tester och anhörigintervju. Du får också träffa en läkare.

På WiseMind strävar vi efter att skapa en trygg miljö där du själv är delaktig i att formulera vilka frågor du vill ha svar på i en utredning. Vår mottagning har en bred och varierad erfarenhet av fördjupade utredningar vilket möjliggör individanpassningar utifrån breda frågeställningar och individuella behov. Det ger utrymme att kombinera utredning med meningsfulla behandlingskomponenter om du önskar detta.

Forskning visar på flera fördelar med att du som klient inkluderas och själv är en aktiv part i fokus med utredningen, bland annat gällande ökad självförståelse under utredningens gång men också gällande ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer efter avslutad utredning.

Hur går en utredning till?

1. Konsultation

Här skapar vi en första bild av dig och dina svårigheter för att kunna göra en bedömning av om en utredning är lämplig. Vi individanpassar våra utredningar och kostanden för hel utredning kan därför variera. Under konsultationssamtalet identifieras fokus, vilka frågor du vill få besvarade och omfattning för en eventuell utredningen. I slutet av samtalet går vi igenom vad vi rekommenderar där du också får ett tydligt kostnadsförslag.

Kostnad: 1900 kr för 90 min

Boka tid centrala Göteborg | Boka tid online

2. Utredning

Intervjuer: Djupgående intervjuer med dig och anhörig.

Självrapporteringsformulär: Olika skattningsformulär används för att bedöma svårigheter, funktion och välmående.

Psykologiska tester: Standardiserade tester kan användas för att mäta olika aspekter av kognition, beteende och emotionell funktion.

Läkarbesök: Psykiatrisk bedömning samt en kortare fysisk undersökning av hur du mår just nu.

Kostnad: från 31 000 kr

Läs mer:

3. Återgivning

Ett återkopplande möte där hela utredningens resultat sammanfattas och diskuteras utifrån ursprungliga frågor och mål. Vi lägger stor vikt på hur resultaten kan användas för att skapa förändring och meningsfullhet. I de fall där utredning inte lett fram till diagnos kan det ändå vara värdefullt med ökad självinsikt för eget fungerande.

Vi lägger tillsammans en plan för nästa steg, och ger information om valmöjligheter gällande behandlingsinsatser och stöd att få.

En skriftlig rapport sammanställs som innehåller alla fynd från utredningen och rekommendationer för behandling och stöd.

Vi skriver remiss till lämplig instans om det behövs.

4. Uppföljande insatser

Vi erbjuder även uppföljande insatser vid behov, exempelvis skrivning av intyg eller kontakt med arbetsplats.

Kostnad: 1950 kr per 60 min

5. Behandling

Efter en neuropsykiatrisk utredning kan olika typer av behandling och stöd sättas in, beroende på de specifika diagnoser och behov som identifierats.

Psykologisk behandling: Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller annan psykoterapi kan hjälpa dig att utveckla strategier för att hantera symtom och förbättra ditt dagliga fungerande. Fokus på att hantera stress och öka medvetenheten om egna känslor och beteenden.

Psykoedukation: Utbildning om diagnosen och dess effekter, både för dig och dina närstående.

Kostnad: 1450 kr/1950 kr per samtal (45 min/60 min)

Lär dig mer om psykologi

Vad är NPF?

NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och avser beteendediagnoser. Med detta menas att diagnos ställs utifrån en persons beteende och inte utifrån medicinsk orsak, även fast

Läs mer »