Neuropsykiatrisk utredning vuxen

När kan en utredning vara hjälpsamt

För att göra en psykologisk utredning har vi inledningsvis ett konsultationssamtal. Här kartlägger du tillsammans med en psykolog varför du söker en utredning och om det är den bästa vägen framåt. Om bedömning görs att en utredning är meningsfull bokar vi in flera möten. Vi gör då flera djupgående intervjuer, psykologiska tester och anhörigintervju. Du får också träffa läkare.

Hos oss är du som klient en aktiv partner i utredningen, inte bara en passiv mottagare. Vi strävar efter att skapa en trygg och stöttande miljö där du ska känna dig förstådd och respekterad. Under utredningens gång inkluderas du och ges möjlighet att reflektera och diskutera över det som framkommer.

Målet är att utredningen ska bidra till insikter som kan leda till ökad självkännedom och självförtroende för att hantera dina svårigheter. Det kan också leda till ökad förståelse från omgivningen. Ibland leder utredning fram till att diagnos fastställs vilket ofta leder till en hjälpsam behandlingsinsats.

Här är några situationer där en utredning kan vara lämplig:

 • Kvarstående svårigheter sedan barndomen:
  Om du har haft långvariga problem med uppmärksamhet, impulsivitet, sociala interaktioner, eller kommunikation som har funnits sedan barndomen.  
 • Problem i vardagen:
  Om du har betydande svårigheter att klara av vardagliga sysslor, arbete eller skola, och dessa problem verkar vara relaterade till kognitiva eller beteendemässiga svårigheter.  
 • Psykisk ohälsa:
  Om du har upprepade episoder av ångest, depression, eller andra psykiska problem som verkar vara kopplade till underliggande neuropsykiatriska svårigheter.  
 • Diagnos från barndomen:
  Om du fick en neuropsykiatrisk diagnos som barn och känner att du behöver en uppdaterad bedömning för att få bättre stöd som vuxen.  
 • Rekommendation från en specialist:
  Om en läkare, psykolog eller annan vårdpersonal föreslår en utredning baserat på dina symtom och svårigheter.  

Läs mer:

Hur går en utredning till?

1. Konsultation

Här kartläggs och diskuteras dina svårigheter och förväntningar. Vi identifierar specifika svårigheter och mål för utredningen. En överenskommelse görs om vad utredningen ska fokusera på.

Kostnad: 1900 kr för 90 min.

2. Utredning

Intervjuer: Djupgående intervjuer med dig och anhörig.

Självrapporteringsformulär: Olika skattningsformulär används för att bedöma svårigheter, funktion och välmående.

Psykologiska tester: Standardiserade tester kan användas för att mäta olika aspekter av kognition, beteende och emotionell funktion.

Läkarbesök: Psykiatrisk bedömning samt en kortare fysisk undersökning av hur du mår just nu.

3. Återgivning

Ett avslutande möte där hela utredningens resultat presenteras. Resultaten diskuteras i förhållande till dina ursprungliga frågor och mål. Du får hjälp att förstå resultaten och hur detta kan användas för att skapa förändring.

En skriftlig rapport sammanställs som innehåller alla fynd från utredningen, inklusive diagnoser (om tillämpligt), och rekommendationer för behandling och stöd.

4. Uppföljande insatser

Vi erbjuder även uppföljande insatser vid behov, exempelvis skrivning av intyg eller kontakt med arbetsplats.

Kostnad: 1950 kr per 60 min.

5. Behandling

Efter en neuropsykiatrisk utredning kan olika typer av behandling och stöd sättas in, beroende på de specifika diagnoser och behov som identifierats.

Kognitiv beteendeterapi (KBT): kan hjälpa dig att utveckla strategier för att hantera symtom och förbättra ditt dagliga fungerande. Fokus på att hantera stress och öka medvetenheten om egna känslor och beteenden.

Psykoedukation: Utbildning om diagnosen och dess effekter, både för dig och dina närstående.

Kostnad: 1450 kr per 45 min.

Lär dig mer om psykologi

Vad är NPF?

NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och avser beteendediagnoser. Med detta menas att diagnos ställs utifrån en persons beteende och inte utifrån medicinsk orsak, även fast

Läs mer »