Radikalt Öppen Dialektisk Beteendeterapi (RO-DBT)

Behandlingsmetoden RO-DBT är baserad på KBT och DBT och är utvecklad av psykologen Tomas R. Lynch.

Många av oss strävar efter att utveckla självkontroll men för vissa kan det slå över till överkontroll. Behandlingsmetoden riktar sig till olika formar av psykiska ohälsa som grundar sig i en överkontrollerande personlighetsstil. Forskning har visat att metoden kan vara en effektiv behandling för bland annat kronisk depression och anorexia nervosa. Behandlingen kan även passa individer med autism som känner igen sig i den överkontrollerade stilen.

Att ha en överkontrollerad personlighetsstil kan ta sig uttryck i överdriven perfektionism och kontrollbehov, svårigheter att utveckla nära relationer, samt bristande flexibilitet även när situationen kräver det. Ett ständigt jämförande med andra är också vanligt där många upplever självkritiska tankar och känslor som avund och bitterhet gentemot andra vilket försvårar social samhörighet och ökar upplevd ensamhet. Kontrasten till den överkontrollerade personlighetsstilen blir den underkontrollade som istället visar sig i bland annat svårigheter att reglera impulser och starka känslor.

Vad menas med överkontroll inom RO-DBT?

Enligt Lynch är det framför allt dessa aspekter som karaktäriserar överkontroll:

  • Mottaglighet och öppenhet → Känslighet för feedback eller kritik samt tendens att tolka denna negativt. Detta kan leda till att man försöker undvika risken att få kritik genom överdrivet hårt arbete.
  • Flexibel respons → Stort behov av struktur och ordning och upplevd stress i nya situationer som kräver spontanitet eller flexibilitet. Perfektionistiska drag hör ofta ihop med överkontroll, vilket innebär mycket höga krav på sig själv och sin egen prestation.
  • Känslomässiga uttryck och medvetenhet → Tendes att dölja vad man egentligen tänker och känner inför andra, ofta av oro för hur andra ska reagera. Detta gäller både verbalt – vad man säger, och icke-verbalt – vad man visar genom ansiktsuttryck och gester.
  • Social samhörighet och intimitet → Att inte vara öppen med sina tankar och känslor medför att överkontrollerade personer ofta uppfattas som distanserade och svåra att skapa nära relationer till. Detta kan leda till en känsla av ensamhet. Ett ständigt jämförande med andra är också vanligt.

Läs mer: www.radicallyopen.net

Syfte med RO-DBT-behandlingen

Behandlingen syftar till att ge ökad förståelse för den egna personlighetsstilen och medvetenhet kring vilka problematiska uttryck den tar sig. En stor del av behandlingen bottnar i utveckling av nya färdigheter som ska underlätta till att våga släppa kontrollen, att visa sig sårbar, att uttrycka genuina känslor, öppenhet för nya erfarenheter och att skapa nära relationer.

WiseMind Psykologiteamet erbjuder psykologisk behandling utifrån RO-DBT. Om du känner igen dig och tror att det skulle vara hjälpsamt så är du varmt välkommen att höra av dig till oss