Neuropsykiatrisk utredning barn och ungdom

När kan en utredning vara hjälpsamt

En psykologutredning kan vara lämplig när du som förälder har frågor kring ditt barn och efterfrågar stöd kring hur man kan förbättra barnets situation. Utredningen kan inkludera intervjuer, frågeformulär, tester och ibland observationer. Det kan finnas olika signaler för när det är lämpligt att genomföra en utredning:

Beteendeproblem

 • Uppmärksamhetsproblem: Om barnet har stora svårigheter att koncentrera sig, ofta verkar vara distraherat eller har problem med att följa instruktioner.
 • Impulsivitet och hyperaktivitet: Om barnet har svårt att sitta still, agerar utan att tänka, eller är ovanligt aktiv och rastlös jämfört med sina jämnåriga.

Sociala och kommunikationsproblem

 • Svårigheter i sociala interaktioner: Om barnet har problem med att skapa och upprätthålla vänskapsrelationer, missförstår sociala signaler eller föredrar att leka ensam.
 • Kommunikationsproblem: Om barnet har svårigheter med språkutveckling, såsom försenad talutveckling, problem med att förstå eller använda språk, eller har en monoton röst.

Lärandesvårigheter

 • Skolprestationer: Om barnet har svårigheter som inte enbart kan förklaras av bristande ansträngning eller otillräcklig undervisning.
 • Minnes- och organisationsproblem: Om barnet har svårigheter att komma ihåg, organisera sina uppgifter eller planera sin tid effektivt.

Emotionella problem

 • Ångest och oro: Om barnet ofta är oroligt, rädd eller visar tecken på överdriven ångest som påverkar dess dagliga liv.
 • Nedstämdhet: Om barnet ofta är ledset, drar sig undan från sociala aktiviteter eller visar andra tecken på depression.

Sensoriska och motoriska problem

 • Överkänslighet: Om barnet är extremt känsligt för ljud, ljus, beröring eller andra sensoriska intryck.
  Motoriska svårigheter: Problem med grov- eller finmotorik, som att skriva, klippa med sax, eller hålla balansen.

 

När svårigheterna påverkar vardagen

 • Dagliga aktiviteter: Om svårigheterna påverkar barnets förmåga att klara av dagliga aktiviteter.
 • Familjedynamik: Om barnets svårigheter skapar betydande stress eller konflikter inom familjen.

Att göra en neuropsykiatrisk utredning syftar till att ge en tydligare bild av barnets styrkor och svagheter och leda till rekommendationer för stöd och behandling som kan förbättra barnets välmående och utveckling.

Läs mer:

Hur går en utredning till?

1. Konsultation

Här kartläggs och diskuteras era svårigheter och förväntningar. Vi identifierar specifika svårigheter och mål för utredningen. En överenskommelse görs om vad utredningen ska fokusera på.

Kostnad: 1900 kr för 90 min.

2. Utredning

Intervjuer: Djupgående intervjuer med förälder/vårdnadshavare och samtal med barnet.

Självrapporteringsformulär: Olika skattningsformulär används för att bedöma svårigheter, funktion och välmående.

Psykologiska tester: Standardiserade tester kan användas för att mäta olika aspekter av kognition, beteende och emotionell funktion.

Observationsdata: I vissa fall observeras barnets beteende i olika sammanhang, t.ex. i skolan.

Läkarbesök: Barnpsykiatrisk bedömning samt en kortare fysisk undersökning av hur barnet mår just nu med exempelvis längd- och viktmätning.

3. Återgivning

Förälder och barn kallas till ett återgivningsbesök där ni får en muntlig genomgång av utredningsresultatet, samt ett skriftligt utlåtande med utredningens innehåll och slutsatser. Vid återgivningsbesöket informerar psykologen om varför ditt barn bedöms uppfylla, eller i vissa fall inte uppfylla någon diagnos.

Återkoppling sker till skolpersonal om så önskas. Ni får rekommendationer om ett eventuellt nästa steg för dig och ditt barn.

Vi skriver remiss till lämplig instans om det behövs. Utredningen dokumenteras i ett neuropsykiatriskt utlåtande som ni kan använda i kommunikation med vården och skolan.

4. Uppföljande insatser

Vi erbjuder uppföljande insatser vid behov, exempelvis utfärdande av intyg eller fortsatt kontakt med skolan.

Kostnad: 1950 kr per 60 min.

5. Behandling

Familjeterapi: Behandling för att förbättra kommunikation  och hantera de konflikter inom familjen som kan uppstå på grund av neuropsykiatriska svårigheter. Vi hjälper er att kartlägga och utveckla riktade insatser.                 

Föräldrautbildning: Stöttning som ger er som föräldrar verktyg och strategier för att bättre stödja ditt barn.

Kostnad: 1950 kr per 60 min.

Lär dig mer om psykologi

Vad är NPF?

NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och avser beteendediagnoser. Med detta menas att diagnos ställs utifrån en persons beteende och inte utifrån medicinsk orsak, även fast

Läs mer »