Stora utmaningar med ungdomshälsa

Helhetssyn på psykiska svårigheter hos barn och unga

Enligt Folkhälsomyndigheten rapporterar en växande grupp med barn och ungdomar i Sverige psykiska besvär. Brister i skolans funktion med upplevd stress och försämrade skolprestationer hos eleverna tros bidra till den psykiska ohälsan. Högre krav på utbildning och kompetens påverkar sannolikt också de ungas psykiska mående i en negativ riktning. Kunskap om suicid bland barn och unga bedöms generellt som låg i Sverige. Förebyggande insatser och behandlingsuppföljningar blir därför allt viktigare i arbete med ungas psykiska hälsa.

Psykiska svårigheter hos barn och unga

Utvärdering av behandlingsinsatser för barn och unga

Pia Enebrink är leg. psykolog, docent i psykologi och forskare vid Karolinska Institutet. I sitt forskningsarbete utvärderar hon förebyggande och behandlande insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Insatserna syftar till att minska risk för psykisk ohälsa, beteendeproblem, aggressivitet och självskadebeteenden hos unga och baseras till stor del på KBT, DBT och ACT. Boken ”Psykisk ohälsa. Ett biopsykosocialt perspektiv” kom ut förra året främst och riktar sig främst till yrkesverksamma psykologer. Pia Enebrink tar som kapitelförfattare i boken bland annat upp behandlingsimplikationer vid ADHD.

Internetförmedlad behandling för ungdomar med depression

Rebecca Grudin är leg. psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet och BUP, Stockholm. Hennes forskningsprojekt fokuserar på internet-behandling av tonårsdepression. Rebecca Grundin besvarar även ungas frågor kring psykisk ohälsa på sajten Psykologiguiden UNG. Att inte acceptera sina känslor skapar problem för många ungdomar idag, menar hon.

Dessa två kunniga forskare medverkar i höst som kurslärare på WiseMinds specialistkurs ”Evidensbaserad behandling av barn och ungdomar” som startar den 12 september 2022. Kursen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom inriktningarna klinisk barn och unga, psykologisk behandling/psykoterapi, funktionshindrens psykologi och neuropsykologi. Den ger STP-psykologen nödvändiga och avancerade terapeutiska färdigheter för att bedriva psykologisk behandling med barn, ungdomar och deras familjer, såväl i grupp som individuellt. Kursdeltagarna utvecklar sina förmågor att anpassa psykologisk behandling utifrån den enskilde patientens behov, familjens förutsättningar och med särskild hänsyn till utvecklingsnivå.

Ytterligare medverkande kursledare till specialistkursen ”Evidensbaserad behandling av barn och ungdomar” är Cecilia Arlinger Karlsson, leg. psykolog och Erica Mattelin, leg. psykolog och doktorand på Linköpings universitet.