Fördjupning av RO-DBT-forskningsstudie

Martina Isaksson, legitimerad psykolog och kursledare på WiseMind, disputerade våren 2021 med RO-DBT, överkontroll och anorexia som avhandlingsämne. Avhandlingen bygger på fyra olika studier som bland annat undersöker förekomsten av överkontroll och underkontroll vid olika typer av ätstörningar, samt identifierar valida och pålitliga mätinstrument som fungerar i en svensk population. Ytterligare delstudier undersöker effekten av behandling med RO-DBT och patienternas subjektiva upplevelser av att ha deltagit i behandlingen. Sammanfattningsvis verkar maladaptiv överkontroll vara en svårighet som många patienter med anorexia känner igen sig i. En behandling som RO-DBT, som riktar in sig på denna typ av problematik, verkar både vara hjälpsam för många och väl mottagen av patienterna. 

I den första studien undersöks de psykometriska egenskaperna hos två instrument för att mäta olika aspekter av kontroll; ett instrument att mäta förmågan att anpassa sin grad av kontroll efter omständigheterna, samt ett instrument att mäta förekomsten av över- eller underkontrollerad personlighetsstil på en och samma skala.


I den andra studien studeras förekomsten av överkontroll, underkontroll, och funktionell kontroll bland patienter med olika typer av ätstörningar. Resultaten i delstudie två visade att överkontroll var vanligare vid olika subtyper av anorexia än vid bulimi. Resultaten visade dock också att det fanns en variation inom varje grupp. Diagnos är således inte det enda som visar vilken typ av kontrollstrategi en person primärt använder sig av. Fynden i denna studie möjliggör inte till att kunna dra några slutsatser om huruvida det är fördelaktigt att känna till en persons personlighetsstil eller huvudsakliga kontrollstrategier inför en behandling. Det är dock rimligt att anta att sådan kunskap skulle kunna förbättra de rekommendationer vi ger till våra patienter, så att behandlingen passar de individuella behoven bättre. Detta skulle till exempel kunna vara hjälpsamt för att skräddarsy behandling för anorexia, där aspekter av maladaptiv självkontroll och överkontroll kan adresseras om sådana finns hos individen.

I den tredje studien undersöks effekten av öppenvårdsbehandling med RO-DBT för lindrig till medelsvår anorexia och överkontroll. Studien visade att samtliga som slutförde behandlingen (62 procent), var i remission, eller friska, efter behandling. RO-DBT verkar alltså vara en effektiv behandling för kvinnor med lindrig till måttlig anorexia och överkontroll. Den kliniska miljön tillsammans med användningen av multipla baslinjer, den omfattande beskrivningen av deltagarna och replikation över flera deltagare ökar generaliserbarheten till liknande miljöer och patienter. 

I den fjärde studien undersöks patienternas upplevelser av behandlingen via en kvalitativ intervjustudie som analyserades med tematisk analys. Analyserna visade att patienterna uppskattade att behandlingen hade ett bredare fokus än de upplevt i tidigare behandlingar, samt riktade fokus mot både överkontroll generellt. Det lyftes särskilt fram att den ökade förmågan att dela med sig av sig själv till andra var viktig.

För vidare läsning hittar ni avhandlingen i sin helhet här