Stress, utmattning, sömnproblem och smärta

Specialistkurs för psykologer

Stress, utmattning, sömnproblem och smärta

Datum: TBA

En fördjupningskurs med evidensbaserade metoder för bedömning och behandling. Stressrelaterad ohälsa som utmattningssyndrom, sömnproblem och smärta är vanliga besvär i befolkningen och bland patienter i primärvården. Bilden kompliceras av att besvären ofta överlappar och vidmakthåller varandra. Det finns ett stort behov av evidensbaserade metoder för bedömning och behandling av dessa besvär inom såväl primärvård som specialistvård.

Om kursen

Psykologen har en mycket viktig roll när det gäller att bedöma och behandla stress- och utmattningsbesvär, sömn- och smärtproblem, liksom att planera och utvärdera vårdprocesser för dessa problembilder. Det utifrån psykologens unika kompetens att sammanfoga forskning, klinisk praktik och förståelsen för besvären ur ett beteendemedicinskt perspektiv. Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om evidensbaserade metoder för bedömning och behandling av stress och utmattningssyndrom, sömnbesvär och smärta. En viktig del av kursen handlar om att fördjupa kopplingen mellan forskningsevidens och psykologarbetet i den kliniska vardagen, samt hur du som psykolog kan stödja hälsofrämjande beteendeförändring vid prevention, behandling och rehabilitering. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment och har en tydlig forskningsgrund. Samtliga lärare har en gedigen erfarenhet av kliniskt arbete och forskning inom området och majoriteten av lärarna är disputerade psykologer.

Behörighet

Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.

Ackreditering

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Psykologisk behandling/Psykoterapi, samt Hälsopsykologi. Kursen räknas som breddkurs inom övriga specialistinriktningar.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: <kurskod>