Utredning av barn och ungdomar med fokus på klinisk tillämpning och komplexa fall

Specialistkurs för psykologer

Utredning av barn och ungdomar med fokus på klinisk tillämpning och komplexa fall

Datum: 17-18 januari, 13-14 mars och 11-12 april 2024.

Denna specialistkurs är lämplig för psykologer som önskar utveckla sin kompetens inom utredning av barn och ungdomar. Kursen är indelad i tre block om två sammanhållna heldagar. Vid första blocket ges möjlighet att delta digitalt eller på plats. Vid andra och tredje kursblocken rekommenderar vi deltagande på plats, även om det ges möjlighet att delta digitalt.

Om kursen

Kursens primära syfte är att, i enlighet med evidensbaserad psykologisk praktik, ge psykologer forskningsförankrad och uppdaterad klinisk kunskap om utredning av barn och ungdomar. Tyngdpunkten ligger på det praktiska och kliniknära arbetet samt på utredning av komplexa och svårbedömda fall. Frågor om metodik och etik kommer därför att fördjupas. Kursen tar upp barns hela utvecklingsspann. Allt från tidiga samvarierande kliniska tecken hos de yngsta barnen (ESSENCE) till differentialdiagnostiska överväganden vid samsjuklighet hos tonåringar som uppvisar en bred symtombild berörs.

Kursen syftar också till att vidga det utvecklingspsykologiska perspektivet. Kliniskt erfarna psykologer samt logoped och läkare deltar som kurslärare. Under kursen ges utrymme för kliniskt praktiskt lärande genom att fördjupa och diskutera (avidentifierade) utredningsfall från kursdeltagarens kliniska vardag. På så sätt säkerställs att just de instrument, tester och frågeställningar som är relevanta för den utredande psykologen beaktas.

Denna kurs kan läsas separat, men går också bra att kombinera med specialistkursen: Evidensbaserad behandling av barn och ungdomar som går på hösten 2024. 

Behörighet

Behöriga att söka kursen är leg psykologer. Även legitimerade psykologer utanför specialistutbildningen är behöriga att genomföra utbildningen.

Ackreditering

Kursen AKO560 är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Neuropsykologi och Funktionshindrens psykologi, Forensisk psykologi, Missbruks- och beroendepsykologi och Psykologisk behandling/psykoterapi. Kursen räknas som breddkurs inom övriga inriktningar.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Utredning-BOU-VT24