Skogens många möjligheter

Skogsbruket är en viktig del av hur vi förvaltar våra naturresurser i Sverige. Genom att utforska potentialen i den egna skogsfastigheten kan skogsägare medverka till att den fortsätter att utvecklas positivt inför framtiden.

Tidigare undersökningar med skogsägare kring exempelvis markberedning har visat att man ofta följer virkesinköparnas råd. Genom ökad kunskap kopplad till den egna skogen kan man upptäcka fler möjligheter, ställa högre krav kring produktivt och hållbart skogsbruk som långsiktigt gynnar skogsägaren. 

På denna sida har vi samlat material och länkar som kan vara av intresse för såväl privata skogsägare som för företagsrådgivare i skogsbygd.

Vill du komma i gång och göra mer med din skog?

Skogsägare är en roll i förändring. Många har ärvt sin skog och har skogsskötsel som en bisyssla vid sidan om en heltidsanställning.

Många skogsägare skulle vilja ägna mer tid åt sitt skogsbruk, men kan ha svårt att prioritera det. Med några enkla, men effektiva steg kan man göra det lättare att komma i gång.

Källor till kunskap om skogsskötsel

 • Skogsstyrelsens Mina Sidor – Samlad information om den egna skogsfastigheten och tillgång till karttjänster
 • Skogskunskap  – Fakta, filmer och digitala verktyg som hjälper dig att sköta din skog. Produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen
 • Skogsforum – Kunskap om skog, skogsbruk och skogsmaskiner
 • Skogspodden
 • LRF Skogsägarna – Branschavdelning som ansvarar för frågor om skogen
 • SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Linné­universitetet – Skog och träteknik
 • Skogforsk – Kunskapsbank om skog
 • Mistra Digital Forest – Forskningsprojekt om digitalisering

Skogsägarföreningar:

Risker och skador i skogsbruket

Skogsstyrelsens webbplats tillhandahåller ett omfattande material och digitala utbildningar om att förebygga och lindra effekten av skogsskador:

Diagnostisera och rapportera in skador till SLU:

Digitala lösningar för skogsägare

Digitala verktyg erbjuder möjligheter att effektivisera och stärka skogens roll som en hållbar resurs.  Digitala lösningar kan exempelvis underlätta planering, förvaltning och tillgång till uppdaterad skogsdata som bidrar till att kunna fatta informerade beslut på den egna fastigheten. Mindre skogsägare missgynnas ofta av ett informationsunderläge gentemot stora virkesköpare.

Några leverantörer av digitala verktyg och tjänster

Obunden skogsrådgivning:

Digitala skogsbruksplaner:

Skogsförvaltning:

Skogsbolag som köper skog:

Geodata:

Hyggesfritt skogsbruk:

Digitala tjänster för skogsmätning:

Digital virkeshandel:

Framtidens skogsskötsel:

Hjälp att utforska nya affärsmöjligheter

Om du som skogsägare är intresserad att utforska nya affärsmöjligheter vid sidan av virkesförsäljning finns stöd att få. Några företag som kan stötta i processen:

 • Affärskompetens – Kostnadsfri företagsutveckling
 • Almi – Finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling
 • Drivhuset – Kostnadsfria vägledningssamtal för dig som vill förverkliga och utveckla en idé 
 • Ludvig & Co – Värdeskapande rådgivning och tjänster inom ekonomi, juridik och fastigheter
 • Nyföretagarcentrum – Kostnadsfri rådgivning

Ekoturism och matproduktion i skogslandskapet

I takt med att efterfrågan på naturupplevelser ökar, öppnar sig nya möjligheter för skogsägare att utforska skogen som resurs. Det kan handla om att starta verksamheter kring ekoturism eller att arrendera ut mark för friluftsaktiviteter. Några alternativa verksamheter i skogsbygd:

Intressekonflikter

En generell trend är att den urbana befolkningen värderar bevarande av biologisk mångfald och rekreation högre än skogsägare. Naturturism kan innebära ökade kostnader för skogsägare i form av uteblivna virkesintäkter, skador på träd, plantor och rötter, störning av jakt samt slitage på grusvägar. Motsättningar kan uppstå när markägare inte blir involverade i planeringen i ett tidigt skede.

Framtida handel med krediter för biodiversitet och kolinlagring

Att sälja virke är inte enda sättet att få intäkter från skog. Idag utforskas möjligheter med biodiversitetskrediter för finansiering av insatser som gynnar den biologiska mångfalden. Kolkrediter är på liknande sätt tänkt att kunna finansiera kolbindning i skog och jordbruk som en klimatåtgärd för koldioxidinfångning. Ekonomisk kompensation kan komma att utgå till skogsägare som väljer att genomföra skogsåtgärder som är positiva för biologisk mångfald och kolinlagring. 

För dig som företagsrådgivare

Är du företagsrådgivare, entreprenör eller utvecklare? Att inspirera till förändring kan vara utmanande, inte minst när det kommer till skogsbranschen. Med psykologisk kunskap kan vi få större förståelse för vad som styr en skogsägares beslut.

Varför är det så svårt att förändra beteenden? Vad kan man göra för att underlätta? Lär dig mer om hur beslutsfattande sker

Digitalisera företag i landsbygder

Denna sida har tagits fram som en del av  samarbetsprojektet ”Beteendeförändring för att främja digital mognad hos små skogsföretag” som finansieras av Tillväxtverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

WiseMinds projekt är en del av en större satsning som syftar till bidra till fler hållbara företag och på sikt skapa fler arbetstillfällen i landsbygder.  Tillväxtverket har beviljat stöd till totalt 22 projekt där olika aktörer samarbetar för att öka kunskap om mikro- och småföretag i landsbygders behov och utmaningar kring digitalisering.

Om WiseMind Evolution
WiseMind grundades år 2000 och är från början ett utbildningsföretag som förmedlar aktuell psykologisk kunskap.
Företaget drivs av psykologer som vill stödja individer, organisationer och samhälle utifrån bästa tillgängliga kunskap. WiseMind Evolution strävar efter att bidra till hållbara organisationer och hållbara samhällen där människor kan leva goda och meningsfulla liv.