Stress, utmattning, sömnproblem och smärta

Datum: 15-16 mars, 19-20 april och 16-17 maj. 

En fördjupningskurs med evidensbaserade metoder för bedömning och behandling.

Om kursen
Stressrelaterad ohälsa som utmattningssyndrom, sömnproblem och smärta är vanliga besvär i befolkningen och bland patienter i primärvården. Bilden kompliceras av att besvären ofta överlappar och vidmakthåller varandra. Det finns ett stort behov av evidensbaserade metoder för bedömning och behandling av dessa besvär inom såväl primärvård som specialistvård.

Psykologen har en mycket viktig roll när det gäller att bedöma och behandla stress- och utmattningsbesvär, sömn- och smärtproblem, liksom att planera och utvärdera vårdprocesser för dessa problembilder. Det utifrån psykologens unika kompetens att sammanfoga forskning, klinisk praktik och förståelsen för besvären ur ett beteendemedicinskt perspektiv. Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om evidensbaserade metoder för bedömning och behandling av stress och utmattningssyndrom, sömnbesvär och smärta. En viktig del av kursen handlar om att fördjupa kopplingen mellan forskningsevidens och psykologarbetet i den kliniska vardagen, samt hur du som psykolog kan stödja hälsofrämjande beteendeförändring vid prevention, behandling och rehabilitering. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment och har en tydlig forskningsgrund. Samtliga lärare har en gedigen erfarenhet av kliniskt arbete och forskning inom området och majoriteten av lärarna är disputerade psykologer. 

Ackreditering
Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Psykologisk behandling/Psykoterapi, samt Hälsopsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

 

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.