Radically Open Dialectical Behavior Therapy

lärande och hälsa

Kursstart: 6 februari 2023

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT) är en transdiagnostisk behandling utvecklad av professor Thomas Lynch, riktad till personer med psykisk ohälsa relaterad till stark rigiditet, ensamhet och ett överdrivet behov av självkontroll.

Om kursen
Första kursdagen den 7 november har varit men är inspelad och ligger tillgänglig på kursplattformen för att det ska vara möjligt att fortsatt kunna hoppa på utbildningen i efterhand så att det går att ta del av kursen i sin helhet. 

I korthet syftar kursen till att ge de teoretiska grunderna för RO-DBT, samt att utveckla förmågan att bedöma och behandla psykisk ohälsa relaterad till överkontroll. Därtill ger kursen en särskild bred träning i terapeutiska färdigheter och specifik kunskap gällande RO-DBT:s behandlingsprinciper och upplägg, färdighetsträning, kedjeanalyser och teamarbete. Dessutom ger kursen också möjlighet att reflektera över psykologens roll i arbetet med RO-DBT samt ytterligare utveckling och implementering av RO-DBT i klinisk verksamhet.

Radically Open Dialectical Behavior Therapy är en behandling som stödjer sig mot 20 år av klinisk forskning och är inte diagnosspecifik. Metoden har dock visat sig hjälpsam vid bland annat anorexia nervosa, kronisk depression och även personlighetssyndrom av tvångsmässig och fobisk form. Sammanfattningsvis bygger RO-DBT på DBT och använder sig i detta avseende av liknande beteendeprinciper. Fokus läggs dock istället på ökad öppenhet, flexibilitet och social gemenskap. I synnerhet har behandlingsmetoden fått mer uppmärksamhet de senaste åren och den verkar effektiv för att behandla individer som känner igen sig i ohjälpsam och överdriven självkontroll som en del av sin problematik.

Ackreditering
Kursen AKO465 ackrediteras som 2 av 6 specialistkurser; som två fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk vuxenpsykologi. Kursen kan även godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.