Klinisk Sexologi

lärande och hälsa

Datum: 8–9 september, 6–7 oktober och 10–11 november, 2022

Specialistkurs för psykologer, ackrediterad av Psykologförbundet. Denna utbildning är uppdelad på digitalt och fysiskt deltagande i Stockholm.

Om kursen
Kursen Klinisk Sexologi ger en teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet klinisk sexologi ur ett biopsykosocialt perspektiv. Den presenterar i huvudsak om fysiologiska, psykologiska samt sociokulturella perspektiv på sexuell funktion och dysfunktion. Denna kurs innehåller en utförlig genomgång av kunskapsläget kring sexuella problem och svårigheter avseende diagnostik, prevalens, etiologi och behandlingsrekommendationer. Utbildningen präglas av ett normkritiskt perspektiv och berör teoretiska, samt kliniska aspekter av att möta olika identitetskategorier. Vilka även relaterar till sexualitet, relationsbildning, kön och könsuttryck.

Inom det kliniska perspektivtet så har man även lagt ett särskilt fokus på psykologiska faktorers roll vid uppkomst och vidmakthållande av sexuella problem och svårigheter. Teoretiska och praktiska modeller för rådgivning, bedömning och psykologisk behandling presenteras. Specialistkursen syftar även till att visa på variationer i sexualiteten och sexuell funktion under olika faser i livet. Samtidigt som kursen presenterar kliniska perspektiv rörande barn, unga, vuxna och äldre. Huvudfokus under bedömnings- och behandlingsdelen kommer att ligga på kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningsdagarna innehåller såväl teoretiska som praktiska moment och utgår ifrån en tydlig forskningsgrund.

Ackreditering
Kursen RA3355 ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom klinisk barn-och ungdomspsykologi, klinisk vuxenpsykologi, psykologisk behandling/psykoterapi samt hälsopsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.