HiTOP-modellen & P-faktorn

lärande och hälsa

Datum: 13 oktober 2022

WiseMind bjuder in till en kursdag om nya och breddande perspektiv på psykopatologi. Kan vi till och med tala om ett paradigmskifte i synen på vad psykisk ohälsa är? Välkommen att delta för att få nya perspektiv, men även för att nätverka och utveckla dina tankar med lärarna och andra deltagare på kursen HiTOP-modellen & P-faktorn.

Om kursen
Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) är ett dimensionellt klassificeringssystem som är uppbyggt i flera lager som är introducerat av forskarna Kotov, Krueger med flera. HiTOP-modellen adresserar i synnerhet begränsningarna i de befintliga diagnossystemen. Man vill således komma till rätta med dagens problem som uppstår då man delar in psykiatriska symtom i specifika diagnoser. Psykisk ohälsa beskrivs utifrån HiTOP som ett spektrum. Det bildar samtidigt en gemensam ram för fortsatta studier av psykopatologi och personlighetsproblematik.

P-faktorn är ett nytt mått på bred psykisk ohälsa som går att likna med begreppet IQ för intelligens. Den kan placeras på en övergripande nivå i HiTOP-modellen. Måttet ”p” är en generell faktor för mental ohälsa som avspeglar individens sammanlagda psykopatologi.

Denna öppna kurs belyser traditionella sätt att beskriva psykisk sjukdom som diagnossystemen DSM-5 och ICD-10, som fokuserar på specifika diagnoser. Det finns således en risk att man här missar individens specifika och totala symptombild. Även gränsen mellan psykopatologi och normalitet kan te sig godtycklig. Samtidigt är samsjuklighet och heterogenitet vanligt förekommande hos alla patientgrupper inom psykiatrin. 

Är jag behörig att läsa denna kurs?
Kursen HiTOP-modellen & P-faktorn riktar sig till psykologer, psykoterapeuter, psykiatriker, kuratorer och psykiatrisjuksköterskor. Hit hör även övriga yrkesgrupper med grundläggande psykiatriutbildning som möter personer med en samsjuklighet och komplex psykiatrisk problematik. Även studenter inom dessa utbildningsområden kan ha glädje av kursen.