Evidensbaserad utredning och diagnostik del-1 – HT23

Datum: 22-23 augusti, 3-4 oktober och 14-15 november.

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – Del 1 (EBA1).

Om kursen
EBA-1 är en klinisk kurs och en av WiseMinds två på varandra följande specialistkurser i utredning och diagnostik. Målet är att ge psykologer en fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar för att i sin tur utveckla förmågan att värdera forskning inom området. Vidare kommer kursen också att ge en fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och mer övergripande konceptuell nivå. Del-2 går som specialistkurs varje vår.

Ett genomgående tema i kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt, där syftet är att utveckla kunskapen och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. I samband med det ger utbildningen Evidensbaserad utredning och diagnostik bland annat fördjupade praktiska kunskaper i psykiatrisk diagnostik. Det inkluderar även utredning av personlighet, exekutiva funktioner och adaptiv funktion. Dessutom läggs särskild vikt vid bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik. Vidare tar utbildningen även upp likheter och skillnader mellan olika diagnostiska system, såsom DSM-5, ICD-11, Research Domain Criteria (RDoC) och Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). Kursinnehållet är i det avseendet riktat mot såväl utredning av barn, ungdomar som vuxna.

Ackreditering
Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: psykoterapi, klinisk vuxen, klinisk barn- och ungdomspsykologi, beroendepsykologi, funktionshindrens psykologi, neuropsykologi, samt forensisk psykologi.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.