Evidensbaserad behandling av barn och ungdomar

lärande och hälsa

Datum: 26-27 oktober, 13-14 november och 7-8 december 2023.

Evidensbaserad behandling av barn och ungdomar är en kurs som strävar efter att erbjuda ett bredare perspektiv gällande behandling av unga för psykologer under specialisering. Kursen är också ett bra komplement till kurser som har fokus på specifika behandlingsmetoder eller en specifik diagnos.

Om kursen
På denna specialistkurs kommer vi bland annat att göra en teoretisk och praktisk fördjupning kring psykologisk behandling av barn och ungdomar. Det läggs i synnerhet särskilt fokus på hur psykologiska behandlingsmetoder kan skräddarsys. Detta utifrån den unga patientens individuella problematik, utvecklingsmässiga behov och förutsättningar. Kortfattat tar kursen sin utgångspunkt i den evidensbaserade kunskap som finns inom området.  I klinisk verksamhet är dock behovet stort gällande behandling av tillstånd där den forskningsbaserade kunskapen trots allt är begränsad. Exempelvis vid samsjuklighet, komplex problematik, svårigheter med motivation och vid behandling via föräldrar.

Under utbildningens gång kommer vi även att utgå från de övriga två perspektiven i evidensbaserad praktik (EBPP); först tillämpning av kliniskt kunnande och erfarenhet och sedan klientens erfarenhet och önskemål. Utbildningen fokuserar således på vikten av att systematisera interventioner och att löpande granska och utvärdera behandling.

I de flesta grundutbildningar till psykolog lärs emellertid endast i begränsad omfattning ut om hur behandling av barn och ungdomar kan och bör genomföras. Men också om hur omständigheter så som t.ex. barnets familj, omgivning, dess utvecklingsnivå, verbala förmåga och nivå av motivation behöver tas i beaktning under behandlingen. Så i detta sammanhang är behovet av att fördjupa dessa kunskaper stort. Speciellt bland yrkesverksamma psykologer som arbetar med barn och ungdomar. Och då inom barn- och ungdomspsykiatrin där till stor del komplexa ärenden med barn som har mått dåligt under en längre tid kommer.

Ackreditering
Kursen Evidensbaserad behandling av barn och ungdomar ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Klinisk barn- och unga, Psykologisk behandling/psykoterapi, Funktionshindrens psykologi samt Neuropsykologi. Kursen kan i detta avseende godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.