Evidensbaserad utredning och diagnostik del-1

Datum: 24-25 januari, 7- mars och 18-19 april.

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna – Del 1.

Om kursen
Sammanfattningsvis är EBA-1 en av WiseMinds två på varandra följande specialistkurser i utredning och diagnostik. Detta med avsikt att ge psykologer en fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar och i sin tur att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Vidare kommer kursen också att ge en fördjupad och uppdaterad kunskap om kliniska utredningar på både praktisk och mer övergripande konceptuell nivå. Del-2 går som specialistkurs varje vår.

Ett genomgående tema i kursen är ett evidensbaserat förhållningssätt, där syftet är att utveckla kunskapen och förmågan att värdera styrkor och felkällor vid olika utredningsmetoder och utredningsområden. I samband med det ger utbildningen Evidensbaserad utredning och diagnostik bland annat fördjupade praktiska kunskaper i psykiatrisk diagnostik. Detta inkluderar även utredning av personlighet, exekutiva funktioner och adaptiv funktion. Dessutom ges särskild vikt till bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik. Vidare tar utbildningen även upp likheter och skillnader mellan olika diagnostiska system, såsom DSM-5, ICD-11, Research Domain Criteria (RDoC) och Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM). Kursinnehållet är i detta avseende riktat både mot utredning av barn/ungdomar och vuxna.

Ackreditering
Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: psykoterapi, klinisk vuxen, klinisk barn- och ungdomspsykologi, beroende psykologi, funktionshindrens psykologi, neuropsykologi samt forensisk psykologi.

Behörighet
Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.